Oferta

Świadczymy pomoc prawną dla przedstawicieli branży medycznej w obszarach

Lekarz Specjalista:

 • Kompleksowe wsparcie w sytuacji błędu lekarskiego – dokonujemy merytorycznej analizy dokumentacji medycznej, zapewniamy pomoc prawną w kontakcie i prowadzeniu sporów z pacjentami, prowadzimy negocjacje i mediacje, przygotowujemy do procesu, reprezentujemy naszych klientów w sprawach związanych z błędem w sztuce medycznej oraz w procesach o odszkodowanie.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawodem lekarza jako funkcjonariusza publicznego – świadczymy pomoc prawną w sytuacji wystąpienia znieważenia naruszenia nietykalności cielesnej. .
 • Konsultowanie spraw związanych z tajemnicą lekarską – doradzamy w kontekście składania zeznań i wyjaśnień wobec organów państwa.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z zatrudnieniem i współpracą – sporządzamy i opiniujemy umowy oraz kontrakty, pomagamy dobrać najkorzystniejszy model współpracy z publicznym lub prywatnym świadczeniodawcą, wspieramy w skutecznej egzekucji należnych wynagrodzeń, wyjaśniamy sprawy związane z obciążeniem kosztami zleconych badań, reprezentujemy lekarzy w sporach sądowych, udzielamy porad związanych z działalnością związków zawodowych.
 • Wsparcie prawne związane z telemedycyną – wyjaśnianie regulacji dotyczących zasad świadczenia usług medycznych na odległość, a także wystawiania e-zwolnień, e-recept i skierowań.

Lekarz w trakcie specjalizacji, rezydent:

 • Wsparcie prawne na etapie rozwoju zawodowego – wyjaśniamy sprawy związane z przestrzeganiem praw i obowiązków lekarzy w trakcie specjalizacji, wyjaśniamy kwestię odpowiedzialności zawodowej, opiniujemy umowy o pracę w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, klauzuli opt – out, opiniujemy umowy cywilnoprawne zawierane z placówkami świadczącymi usługi medyczne,
 • Samodzielna praca – wspieramy lekarzy w spornych sytuacjach, które dotyczą pełnienia przez nich samodzielnej pracy i pełnienia dyżurów bez asysty i nadzoru lekarza specjalisty (kierownika specjalizacji),
 • Czas pracy i delegowanie – dostarczamy prawnego kontekstu wobec problemu przekraczania czasu pracy, weryfikujemy sposób naliczania przez pracodawcę godzin pracy, zajmujemy się kwestią przymusowych oddelegowań na inne oddziały, w tym SOR.
 • Okres rezydentury – wyjaśniamy i opiniujemy sprawy z zakresu czasu pracy, urlopów , staży cząstkowych, kursów specjalizacyjnych i innych aspektów ściśle związanych z okresem rezydentury.

Indywidualna praktyka lekarska:

 • Stała obsługa prawna – wspieramy w zakładaniu działalności gospodarczej i otwieraniu gabinetów lekarskich, doradzamy w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem gabinetu, w tym prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ, interpretujemy i wydajemy opinie prawne dotyczące nowych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, opracowujemy wzory dokumentacji medycznej oraz prawnej (statuy, regulaminy, polityka RODO), pomagamy rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem działalności, w tym często występujące spory pracownicze.
 • Pomoc prawna w rozwoju zawodowo-biznesowym – udzielamy wsparcia prawnego w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, pomagamy w kwestiach formalnych związanych z wyjazdem za granicę oraz uznawaniem dyplomów, wspieramy w procesach pozyskiwania dofinansowań i grantów na prowadzenie m. in. działalności badawczo – naukowych oraz wiele innych.

Pomoc prawna w innych obszarach:

 • Prowadzenie spraw rodzinnych i majątkowych – zajmujemy się rozwodami, alimentami na dzieci i małżonka, ustalaniem kontaktów z dziećmi oraz podziałem majątku.
 • Doradztwo prawne w transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości – przygotowanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy i sprzedaży.
 • Prowadzenie sporów sądowych i arbitrażowych – budujemy skuteczne strategie procesowe, prowadzimy postępowania sporne i ugodowe, pełnimy zastępstwo procesowe, przygotowujemy dokumentację przedprocesową (pisma, wezwania, wnioski).

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel + 48 71 712 01 47
kom + 48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel: +48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl