Oferta

Świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

 • doradztwo w zakresie umów oraz odpowiedzialności kontraktowej stron tych umów,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów,
 • opiniowanie umów oraz innych aktów prawnych, a także czynności faktycznych i prawnych
  podejmowanych przez Klienta,
 • sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem
  prawnym, jak również wzorów umów typowych,
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach, celem których jest nawiązanie, zmiana
  lub rozwiązanie stosunku zobowiązaniowego.
 • opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczynania postępowań,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, sądami szczególnymi (polubownymi) i Sądem Najwyższym, w tym sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych w toku postępowania,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • udział w mediacjach i pomoc w prowadzeniu negocjacji.
 • opracowanie – na życzenie Klienta – wewnętrznych procedur windykacyjnych (dla działu
  windykacji lub działu finansowego Klienta),
 • sporządzanie i wysyłanie w imieniu Klienta do jego kontrahentów pisemnych wezwań
  do zapłaty, o ile ich kierowanie nie leży w gestii działu windykacji lub działu finansowego
  Klienta,
 • sporządzenie i kierowanie – na podstawie dokumentów otrzymanych od Klienta (umów,
  faktur, not odsetkowych i innych dokumentów rozliczeniowych) – pozwów o zapłatę
  na drogę postępowania sądowego, a także kompleksowe prowadzenie tychże postępowań,
 • podejmowanie działań zmierzających do uzyskania tytułu zabezpieczającego lub tytułu
  wykonawczego celem dokonania zabezpieczenia dochodzonego roszczenia lub celem
  doprowadzenia do zaspokojenia zasądzonego roszczenia Klienta,
 • zastępowanie Klienta w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych prowadzonych
  z wniosku Klienta przeciwko jego dłużnikom,
 • pozostawanie w stałym kontakcie z Klientem (w tym jego działem finansowym lub windykacji)
  w celu bieżącego monitorowania stanu wierzytelności, co do których toczą się postępowania sądowe, zabezpieczające lub egzekucyjne,
 • sporządzanie – na prośbę Klienta – projektów ugód i porozumień z dłużnikami w przedmiocie
  dobrowolnej spłaty zasądzonych na rzecz Klienta należności,
 • dokonywanie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach likwidacyjnych
  oraz upadłościowych dłużników, a także prowadzenie tych postępowań
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów z zakresu prawa energetycznego (w szczególności umów przyłączeniowych, kompleksowych, sprzedażowych, dystrybucyjnych, serwisowych, itp.),
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych ze współpracą pomiędzy
  przedsiębiorstwami w relacjach przedsiębiorstwo energetyczne/przesyłowe – wykonawca/
  dostawca usług lub dóbr, ze szczególnym praktycznym uwzględnieniem newralgicznych
  aspektów problemowych w tego rodzaju relacjach na gruncie wieloletnich doświadczeń
  Kancelarii,
 • zastępstwo prawne w procesach sądowych dotyczących specyfiki szeroko rozumianego prawa energetycznego,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • szczególną specjalnością Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna wszystkich aspektów procesów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną (tak liniową, jak i kubaturową), poczynając od pieczy nad formalną stroną procesu budowlanego, poprzez aspekty elektroenergetyczne, po prowadzenie procesów rozliczeniowych w zakresie ustanawianych służebności przesyłu oraz gruntowych a także innych form
  korzystania z cudzych nieruchomości (również na drodze procesów sądowych).
 • kompleksowa obsługa prawna procesów budowlanych, również w zakresie inwestycji liniowych jak i kubaturowych,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracyjno-budowlanymi oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • konstruowanie szczególnych warunków kontraktu w ramach procedury FIDIC,
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 • doradztwo prawne w procedurach przetargowych,
 • opiniowanie pod kątem zgodności z prawem treści specyfikacji istotnych warunków zamówień,
 • interpretowanie niejasnych dla Klienta postanowień umów przetargowych,
 • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Klienta,
 • obsługa organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia rad nadzorczych i komisji rewizyjnych),
 • przekształcenie, łączenie i przejmowanie spółek,
 • zastępowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • sporządzanie wniosków i zastępowanie Klienta w postępowaniu o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a przypadku Klientów podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – w postępowaniu o dokonanie wpisu lub zmiany w treści wpisu przed właściwym urzędem gminy/miasta.
 • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy oraz innych regulowanych prawem form
  zatrudnienia,
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców i pomoc prawna w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń,
 • tworzenie umów związanych z prawem pracy oraz wewnętrznych uregulowań pracowniczych (m.in. regulamin pracy, wynagradzania, świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych)
 • zastępowanie Klienta w sporach sądowych z pracownikami.
 • tworzenie, analiza i negocjowanie umów (w tym w szczególności umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie),
 • bieżące doradztwo oraz wskazywanie optymalnych rozwiązań w zakresie dysponowania
  i obrotu prawami własności intelektualnej i przemysłowej,
 • kompleksowa obsługa (tak przedsądowa, jak i procesowa) w zakresie sporów z dziedziny prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 • kompleksowa obsługa we wskazanym zakresie, a w szczególności: dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, regulacje stanu majątkowego Klientów (tak za życia jak i czynności związane
  ze spadkobraniem), sprawy rozwodowe i separacyjne, regulacja stosunków opiekuńczych
  w ramach rodziny (kuratela, opieka, z uwzględnieniem ubezwłasnowolnienia),
 • występowanie w sprawach sądowych oraz przed organami administracyjnymi w tym zakresie.

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel + 48 71 712 01 47
kom + 48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel: +48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl