Prawo medyczne

Świadczymy pomoc prawną dla przedstawicieli branży medycznej.

Jakie usługi oferujemy lekarzom na różnych etapach kariery zawodowej?

Lekarz Specjalista:

Kompleksowe wsparcie w sytuacji błędu lekarskiego – merytoryczna analiza dokumentacji medycznej, pomoc prawna w kontakcie i prowadzeniu sporów z pacjentami, prowadzenie negocjacji i mediacji, przygotowanie do procesu, reprezentowanie klientów w sprawach związanych z błędem w sztuce medycznej oraz w procesach o odszkodowanie.

Prowadzenie spraw związanych z zawodem lekarza jako funkcjonariusza publicznego – pomoc prawna w sytuacji wystąpienia znieważenia naruszenia nietykalności cielesnej.

Konsultowanie spraw związanych z tajemnicą lekarską – doradztwo w kontekście składania zeznań i wyjaśnień wobec organów państwa.

Doradztwo w kwestiach związanych z zatrudnieniem i współpracą – sporządzanie i opiniowanie umów oraz kontraktów, pomoc w doborze najkorzystniejszego modelu współpracy z publicznym lub prywatnym świadczeniodawcą, wsparcie w skutecznej egzekucji należnych wynagrodzeń, wyjaśnianie spraw związanych z obciążeniem kosztami zleconych badań, reprezentowanie lekarzy w sporach sądowych, udzielanie porad związanych z działalnością związków zawodowych.

Wsparcie prawne związane z telemedycyną – wyjaśnianie regulacji dotyczących zasad świadczenia usług medycznych na odległość, a także wystawiania e-zwolnień, e-recept i skierowań.

Lekarz w trakcie specjalizacji, rezydent:

Wsparcie prawne na etapie rozwoju zawodowego – sprawy związane z przestrzeganiem praw i obowiązków lekarzy w trakcie specjalizacji, kwestie odpowiedzialności zawodowej, opiniowanie umów o pracę w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, klauzuli opt – out, opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych z placówkami świadczącymi usługi medyczne.

Samodzielna praca – wsparcie lekarzy w spornych sytuacjach, które dotyczą pełnienia przez nich samodzielnej pracy i pełnienia dyżurów bez asysty i nadzoru lekarza specjalisty (kierownika specjalizacji).

Czas pracy i delegowanie – zapewnianie prawnego kontekstu wobec problemu przekraczania czasu pracy, weryfikacja sposobu naliczania przez pracodawcę godzin pracy, kwestia przymusowych oddelegowań na inne oddziały, w tym SOR.

Okres rezydentury – wyjaśniamy i opiniujemy sprawy z zakresu czasu pracy, urlopów , staży cząstkowych, kursów specjalizacyjnych i innych aspektów ściśle związanych z okresem rezydentury.

Indywidualna praktyka lekarska:

Stała obsługa prawna – wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej i otwieraniu gabinetów lekarskich, doradztwo w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem gabinetu, w tym prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ; opinie prawne dotyczące nowych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, opracowanie wzorów dokumentacji medycznej oraz prawnej (statuty, regulaminy, polityka RODO), rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem działalności, w tym często występujące spory pracownicze.

Pomoc prawna w rozwoju zawodowo-biznesowym – wsparcie prawne w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, pomoc w kwestiach formalnych związanych z wyjazdem za granicę oraz uznawaniem dyplomów; wsparcie w procesach pozyskiwania dofinansowań i grantów na prowadzenie m. in. działalności badawczo – naukowych oraz wiele innych.

Skontaktuj się

Dagmara Żaczek-Pawlak
radca prawny, Partner

kom. +48 608 526 461
mail: dzp@paremia.pl

Natalia Żaczek-Jercha
adwokat, LL.M., Partner

kom: +48 515 042 143
mail: natalia.zaczek@paremia.pl