Szczepienie przeciw COVID-19

Szczepienie przeciw COVID-19 jest w ostatnim czasie tematem wielu rozmów. Czy jest obowiązkowe? Czy istnieje kolejność szczepień? I czy szczepienia stanowią nadzieję na powrót do normalności?

Od dnia 27 grudnia 2020 r., rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Obecnie do obrotu dopuszczono dwie szczepionki przeciw COVID-19 – szczepionkę mRNA (Comirnaty i Moderna) oraz szczepionkę wektorową (AstraZeneca). Szczepionki te mają stanowić ochronę przed objawami COVID-19 wywoływanymi przez SARS-CoV-2. Szczepienie przeprowadzane jest w 2 dawkach domięśniowo.

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Niemniej jednak, zachęca się wszystkich do szczepień –  im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona całego społeczeństwa będzie skuteczniejsza.

Proces produkcji i dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 jest procesem stopniowym, wobec czego została ustalona kolejność szczepień, które przeprowadzane są etapowo. Kolejność jak się okazuje nie została ustalona przypadkowo. Do ustalenia grup priorytetowych w każdym z etapów szczepień zostały przeprowadzone oceny w oparciu o ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji. Można wyróżnić następujące etapy, w których zostaną przeprowadzone szczepienia:

  • Etap 0 – etap ten dotyczy pracowników sektora ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych albo w innych uczelniach prowadzących zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów, lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym; pracowników domów pomocy społecznej i innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, osób zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, farmaceutów i techników farmaceutycznych;
  • Etap I – etap ten dotyczy pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osób powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służb mundurowych i nauczycieli;
  • Etap II – etap ten dotyczy osób w wieku poniżej 60. Roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażonych na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
  • Etap III – etap ten dotyczy przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz powszechnych szczepień pozostałej części populacji dorosłej.

Jakie przywileje związane są ze szczepieniem przeciw COVID-19?

Osoby legitymujące się zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw COVID-19  są zwolnione z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej, jak również w przypadku, gdy u osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującą, stwierdzono zakażenie wirusem SARS-COoV-2.

Osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium RP i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium RP, a została zaszczepiona przeciw COVID-19, może rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych na terytorium RP.

Szczepienie lub negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 jest również warunkiem koniecznym do przyjęcia do domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego oraz oddziału medycyny paliatywnej.

Ponadto, osób zaszczepionych nie dotyczą limity osób uczestniczących w spotkaniach towarzyskich. Należy mieć jednak na uwadze, że zaszczepienie przeciw COVID-19 nie daje jeszcze pewności czy aby na pewno nie przenosimy wirusa na inne osoby.

Scroll to Top