Zakaz kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19

Z powodu panującej epidemii COVID-19, placówki medyczne borykają się z brakami kadrowymi. Wojewoda oraz minister właściwy do spraw zdrowia, chcąc poprawić sytuację szpitali, kierują do pracy nowych pracowników, którzy mają wspomóc pracę poszczególnych jednostek. Pomimo dużego zapotrzebowania na personel medyczny, ustawodawca jakiś czas temu wprowadził jednak ograniczenia, dotyczące możliwości skierowania pewnych osób do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Wymienione zostały one w niniejszym wpisie.

Do grona tych osób, których obejmuje zakaz kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 należą:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat, bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat,
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat,
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną, będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną (przy czym  orzeczenie w sprawie choroby wydaje lekarz orzecznik ZUS),
 • posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, tj.:
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego;
  • Minister Stanu, Szef Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Prokuratora Generalnego;
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk, sekretarz stanu, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarz stanu (wiceministra), wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Finansowego, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownik urzędu centralnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda, zastępca kierownika urzędu centralnego, wicewojewoda.

Skierowanie na wniosek

Nowelizacja ustawy, pozwala także na kierowanie osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat oraz osób wychowujących dziecko w wieku do 14 lat, do pracy przy zwalczaniu epidemii, na swój wniosek złożony do wojewody.

Scroll to Top